BENEFIT STATEMENT

exemplaar aangeslotene

Datum van uitgifte

dd/mm/yyyy

Nummer aangeslotene

530.007384.0021

Munteenheid EUR    

Pagina

1Reden van uitgifte Jaarlijkse aanpassing    

ALGEMENE GEGEVENS

Gegevens inrichter


Maatschappelijke zetel

IZCAR BVBAAdres

Harmoniestraat 70

1170 BrusselGemachtigde

MEVROUW N. SEGERS


Uw persoonlijke gegevens


Naam

Tom PeetersAdres

Sint-Jacobsmarkt 97

1080 BrusselGeboortedatum

18-06-1976Geslacht

ManRijksregisternummer
Burgerlijke staat

Samenwonend


Uw professionele gegevens


Sociaal statuut

LoontrekkendePersoneelsnummer
Datum indiensttreding

15-03-2001Aansluitingsdatum

15-09-2001Tewerkstelling op uitgiftedatum

100%Evolutie tewerkstellingsgraad
De in dit benefit statement vermelde referentiebezoldiging en overige variabele berekeningselementen zijn bepaald volgens de definities opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van het pensioenreglement dat raadpleegbaar is via www.mypension.be.

De verschillende keuzemogelijkheden voor de waarborgen evenals de momenten waarop een keuze kan gewijzigd worden zijn bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van het pensioenreglement dat raadpleegbaar is via www.mypension.be.

 

 VIVIUM is een merk van P&V Verzekeringen CVBA Maatschappelijke zetel Zetel Antwerpen
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058 Koningsstraat 151 - 1210 Brussel Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen
www.vivium.be KBO/BTW BE 0402 236 531 - RPR Brussel TEL +32 (0)2 406 35 11 TEL +32 (0)3 244 66 88

 

BENEFIT STATEMENT

 

Datum van uitgifte

dd/mm/yyyy

Nummer aangeslotene

530.007384.0021

Pagina

2
FINANCIERING VAN DE WAARBORGEN
OVERZICHT VAN DE PREMIES

Werkgeversbijdrage


Premies op jaarbasiswerkgeversbijdrage
excl. taksTaksTotaal

Pensioen999.999,99999.999,99999.999,99

Overlijden999.999,99999.999,99999.999,99

Invaliditeit999.999,99999.999,99999.999,99

Premievrijstelling999.999,99999.999,99999.999,99

Lichamelijke ongevallen999.999,99999.999,99999.999,99

Totaal999.999,99999.999,99999.999,99

Koopsom999.999,99999.999,99999.999,99

Persoonlijke bijdrage

Premies op jaarbasisPersoonlijke bijdrage
excl. taksTaksTotaal

Pensioen999.999,99999.999,99999.999,99

Totaal999.999,99999.999,99999.999,99 

BENEFIT STATEMENT

 

Datum van uitgifte

dd/mm/yyyy

Nummer aangeslotene

530.007384.0021

Pagina

3


OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN RESERVES

CLAUSULES

 


Begunstigingsclausules

Bij leven

tekst en bedrag

Bij overlijden

tekst en bedrag 


 

BENEFIT STATEMENT

 

Datum van uitgifte

dd/mm/yyyy

Nummer aangeslotene

530.007384.0021

Pagina

4
WAARBORGEN

OVERZICHT VAN DE WAARBORGEN BIJ LEVEN

<Planbenaming: plan x>


Pensioenplan - verwachte prestatie in functie van de reglementaire premie

Aansluitingsdatum

dd/mm/yyyy

Referentiebezoldiging

999.999,99

Einddatum

dd/mm/yyyy

Berekeningsdatum

dd/mm/yyyy


Verwachte prestatie

   

Aangeslotene

 

 

Werkgever

 

 

Totaal

<Waarborgomschrijving>

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Winstdeelnamekapitaal geïntegreerd


999.999,99


999.999,99


999.999,99

Winstdeelnamekapitaal bovenop


999.999,99


999.999,99


999.999,99

Totaal kapitaal

999.999,99

999.999,99

999.999,99

De verwachte prestatie is een raming en gebaseerd op de huidige tariefgrondslagen, <het momenteel geldende intrestpercentage>, uw huidige basisjaarsalaris, uw huidige gezinstoestand, uw huidige tewerkstellingsgraad en op de volgens het huidige pensioenreglement voorziene aanspraak. <Dit intrestpercentage is niet gewaarborgd op toekomstige stortingen.>


Pensioenplan - verworven prestatie


Berekeningsdatum
dd/mm/eejj

   

Aangeslotene

   

Werkgever

   

Totaal

Verworven prestatie

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Totaal

999.999,99

999.999,99

999.999,99De verworven prestatie geeft weer hoeveel uw verworven reserves, op basis van uw reeds gepresteerde diensttijd waard zal zijn op de einddatum van het pensioenplan, voor zover u uw verworven reserves in dit plan laat, zonder enige wijziging.

 


 

BENEFIT STATEMENT

 

Datum van uitgifte

dd/mm/yyyy

Nummer aangeslotene

530.007384.0021

Pagina

5
Pensioenplan - verworven reserves op berekeningsdatum


Berekeningsdatum
dd/mm/eejj

   

Aangeslotene

   

Werkgever

   

Totaal

Verworven reserves

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Winstdeelname

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Totaal

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Wiskundige reserves

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Gegarandeerd wettelijk minimum


 


 

999.999,99

De verworven reserves zijn de bedragen die al gespaard zijn voor uw aanvullend pensioen.
Het gemiddelde financieringsniveau van alle aangeslotenen van dit pensioenplan bedraagt 100,00% op dd/mm/yyyy.

 

Pensioenplan - verworven reserves op vorige aanpassingsdatum


Vorige aanpassingsdatum
dd/mm/eejj

 

 

Aangeslotene

   

Werkgever

   

Totaal

Verworven reserves

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Winstdeelname

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Totaal

999.999,99

999.999,99

999.999,99

   

 

 

   

 

   

 

Wiskundige reserves

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Gegarandeerd wettelijk minimum

 

 

999.999,99

 

 

Pensioenplan - variabele berekeningselementen

Omschrijving bedrag

  


 

BENEFIT STATEMENT

 

Datum van uitgifte

dd/mm/yyyy

Nummer aangeslotene

530.007384.0021

Pagina

6
OVERZICHT VAN DE WAARBORGEN BIJ OVERLIJDEN

<Planbenaming: plan x>


Overlijdensplan

Aansluitingsdatum

dd/mm/yyyy

Referentiebezoldiging

999.999,99

Einddatum

dd/mm/yyyy

Aantal kinderen

 

Keuze Optie van de inrichter

Berekeningsdatum

dd/mm/yyyy


Waarborg

 

Aangeslotene

 

Werkgever

 

Totaal

<Waarborgomschrijving> (+)
uitkeerbaar aan de begunstigde
bij overlijden voor de einddatum

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Winstdeelnamekapitaal bovenop

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Kapitaal

999.999,99

999.999,99

999.999,99

(+) inclusief <xx, xx> % winstdeelname

Overlijdensplan - wezenrente

Aansluitingsdatum

dd/mm/yyyy

Referentiebezoldiging

999.999,99Aantal kinderen

 Berekeningsdatum

dd/mm/yyyy


 

Aangeslotene

 

Werkgever

 

Totaal

Rente per kind (+)

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Winstdeelname (rente) bovenop

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Totaal

999.999,99

999.999,99

999.999,99


(+) inclusief <xx, xx> % winstdeelname

 


 

BENEFIT STATEMENT

 

Datum van uitgifte

dd/mm/yyyy

Nummer aangeslotene

530.007384.0021

Pagina

7
OVERZICHT VAN DE WAARBORG INVALIDITEIT
<Planbenaming: plan x>


Invaliditeitsverzekering

Aansluitingsdatum

dd/mm/yyyy

Referentiebezoldiging

999.999,99

Einddatum

dd/mm/yyyy

Berekeningsdatum

dd/mm/yyyy

Keuze Optie van de inrichter    
 


Waarborg

   

Ziekte

   

Privé-ongeval

   

Arbeidsongeval

   

Zwangerschap &
bevalling

Jaarrente


999.999,99

999.999,99

999.999,99

999.999,99

<Rente 2de jaar>

999.999,99

999.999,99

999.999,99

999.999,99

Eigen-risicotermijn

<...dagen>

Dekking

<...>

Uitkering

Bovenvermelde jaarrentes zullen <maandelijks, driemaandelijks> uitgekeerd worden met inachtneming van in de overeenkomst vermelde uitkeringsmodaliteiten

Bovenvermelde rentes zijn prognoses. Bij uitkering worden zij herberekend conform de bepalingen in de bijzondere voorwaarden, volgens de formule "(X)%salaris - wettelijke tussenkomst", waarbij rekening gehouden wordt met het wettelijk tussenkomstpercentage dat u effectief geniet.OVERZICHT VAN DE WAARBORG PREMIEVRIJSTELLING

Premievrijstelling

In geval van invaliditeit wordt de premiebetaling overgenomen door VIVIUM, conform de dekking die gewaarborgd wordt in de overeenkomst, na de overeengekomen eigen-risicotermijn van <xx> dagen én in verhouding tot de invaliditeitsgraad.
 


 

BENEFIT STATEMENT

 

Datum van uitgifte

dd/mm/yyyy

Nummer aangeslotene

530.007384.0021

Pagina

8 

OVERZICHT VAN DE WAARBORGEN BIJ LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

<Planbenaming: plan x>Lichamelijke ongevallenverzekering

Aansluitingsdatum

dd/mm/yyyy

Referentiebezoldiging

999.999,99

Einddatum

dd/mm/yyyy

Berekeningsdatum

dd/mm/yyyy

Keuze Optie van de inrichter    


       
<Waarborg>

999.999,99

   
Uitkering

zowel bij ongeval privé-leven als arbeidsongeval<De in dit benefit statement vermelde waarborgen en/of premies worden meegedeeld onder voorbehoud van de resultaten van een medisch onderzoek indien de maatschappij overgaat tot medische acceptatie. In voorkomend geval wordt u van het resultaat dat tot een afwijking leidt, schriftelijk op de hoogte gebracht.>

Bovenvermelde rentes zijn prognoses. Bij uitkering worden zij herberekend conform de bepalingen in de bijzondere voorwaarden, volgens de formule '(X)%salaris - wettelijke tussenkomst', waarbij rekening gehouden wordt met het wettelijk tussenkomstpercentage dat u effectief geniet.

De tekst van het reglement kan op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de contactpersoon die hiervoor is aangesteld door de inrichter (zie pagina 1 van dit document bij "gegevens inrichter" - "gemachtigde").

 

Deze versie van het benefit statement vervangt en vernietigt alle voorgaande versies.

Opgemaakt te Antwerpen, <dd/mm/yyy>

De verzekeraar

HANDTEKENING

 

Voor VIVIUM 
Opgemaakt op dd/mm/yyyy

Pensioenfiche 2017
Bedragen berekend op 01/01 (op basis van mijn persoonlijke gegevens op dd/mm/yyyy).
Mijn pensioenplan: Plan X 530.007384.L00.0021
Pensioenplan bij de inrichter
Ingericht door IZCAR BVBA - Ondernemingsnummer 0123.456.789
Mijn gegevens
PEETERS TOM - INSZ-nummer 123456 789 12 Status aansluiting op 01/01/2017: Actief
Pensioenopbouw op 01/01/2017
Op basis van inrichtersbijdragen voor pensioentoezegging van het type vaste bijdragen
Pensioenreserve op 01/01/2017
Hoeveel is er al gespaard voor mijn aanvullend pensioen? 999.999,99 EUR
Verworven prestatie op 01/01/2017
Hoeveel zal mijn huidige pensioenreserve waard zijn op de eindleeftijd van het pensioenplan
(xx j yy m)?
999.999,99 EUR
(kapitaal)
Verwachte prestatie op 01/01/2017
Hoeveel aanvullend pensioen zou ik krijgen als er tot aan de eindleeftijd van het pensioenplan
(xx j yy m) verder wordt gespaard in dit plan?
999.999,99 EUR
(kapitaal)
Op basis van werknemersbijdragen voor pensioentoezegging van het type vaste bijdragen
Pensioenreserve op 01/01/2017
Hoeveel is er al gespaard voor mijn aanvullend pensioen? 999.999,99 EUR
Verworven prestatie op 01/01/2017
Hoeveel zal mijn huidige pensioenreserve waard zijn op de eindleeftijd van het pensioenplan
(xx j yy m)?
999.999,99 EUR
(kapitaal)
Verwachte prestatie op 01/01/2017
Hoeveel aanvullend pensioen zou ik krijgen als er tot aan de eindleeftijd van het pensioenplan
(xx j yy m) verder wordt gespaard in dit plan?
999.999,99 EUR
(kapitaal)
Gemiddeld financieringsniveau (voor alle aangeslotenen van dit plan) 100,00%
Wettelijke rendementsgarantie 999.999,99 EUR
Overlijdensdekking
Overlijdensdekking op 01/01/2017
Hoeveel ontvangen mijn nabestaanden als ik vóór de eindleeftijd van het pensioenplan
(xx j yy m) zou overlijden?
999.999,99 EUR
(kapitaal)
Bijkomende dekkingen op 01/01/2017
Ontvangen mijn nabestaanden een bijkomende tegemoetkoming als ik vóór de eindleeftijd van het pensioenplan (xx j yy m) zou overlijden door een ongeval? JA
Ontvangen mijn kinderen een bijkomende wezenrente als ik vóór de eindleeftijd van het pensioenplan (xx j yy m) zou overlijden? JA
Pensioenopbouw op 01/01/2016
Pensioenreserve op 01/01/2016 op basis van inrichtersbijdragen 999.999,99 EUR
Pensioenreserve op 01/01/2016 op basis van werknemersbijdragen 999.999,99 EUR Belangrijke info

Deze versie vervangt en vernietigt alle voorgaande versies.

Bovenvermelde verwachte prestatie is een raming op basis van de verwachte bijdragen zoals bepaald in het pensioenreglement. Ze is enkel informatief en er kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend worden.

Op het moment dat het (vervroegd) wettelijk pensioen ingaat, moet het aanvullend pensioen uitbetaald worden. Het pensioenreglement laat eventueel toe dat in bepaalde, wettelijke voorziene gevallen de uitbetaling van het aanvullend pensioen vóór dit moment gebeurt.
Het moment van uitbetalen kan dus verschillen van de reglementaire voorziene einddatum van het pensioenplan.

Bovenstaande bedragen per 1 januari, evenals het pensioenreglement werden ook doorgegeven aan de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): online te raadplegen via www.mypension.be.
De vermelde bedragen zijn brutobedragen, winstdeelname inbegrepen. Wanneer het aanvullend pensioen of de overlijdensdekking wordt uitgekeerd, worden hiervoor belastingen en sociale bijdragen afgehouden.
De bedragen vermeld op uw benefit statement zijn bepaald op datum van berekening van dat document en kunnen geëvolueerd zijn ten opzichte van de bedragen van 1 januari op dit document.